Ustawienia plików cookie

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności wymienionej poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w części "Informacje o administratorze danych" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy nam je podajesz. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

jakie prawa przysługują państwu w odniesieniu do państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania korekty lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. Mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych dostawców

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej deklaracji ochrony danych.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to robimy.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
70372 Stuttgart

Reprezentowana przez komplementariusza Staehle Verwaltungs GmbH, który jest reprezentowany przez dyrektorów zarządzających Jörg Peter Staehle, Marc Oliver Staehle

Telefon: +49 (0) 711 9544 5
E-Mail: info@columbus-clean.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Inspektor(y) ochrony danych

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych lub pytań dotyczących Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą, mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem (inspektorami) ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem.
datenschutz@staehle.de

Okres przechowywania

O ile w ramach niniejszej polityki prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu ustania celu ich przetwarzania. Jeżeli złożą Państwo uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, zostaną one usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną obowiązywać.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do usa i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych państwach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z ochroną w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Państwa jako osoby, których dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC ZBIERANIA DANYCH W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH ORAZ WOBEC MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (ART. 21 DSGVO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. JEŚLI CHCĄ PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO SPRZECIWU, WYSTARCZY WYSŁAĆ E-MAIL NA ADRES: DATENSCHUTZ@STAEHLE.DE. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO).p>

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Właściwym organem nadzorczym w naszym przypadku jest Państwowy Komisarz Ochrony Danych i Wolności Informacji Badenii-Wirtembergii, Lautenschlagerstraße 20,, 70173 Stuttgart (Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart), Tel.: 0711/615541-0, Fax: 0711/615541-15, poststelle@lfdi.bwl.de, www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie ssl lub tls

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.p>

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby to zrobić, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość posiadanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. Na czas weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO należy przeprowadzić wyważenie Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - oprócz przechowywania - przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

3. Gromadzenie danych na tej stronie

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane "ciasteczka". Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub na stałe (cookies trwałe) w Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich samodzielnego usunięcia lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach, po wejściu na naszą stronę, na Państwa urządzeniu końcowym mogą być również zapisywane pliki cookies firm trzecich (pliki cookies firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, przechowywanie danych plików cookie opiera się wyłącznie na tej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

O ile pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub w celach analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Zgoda z borlabs cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody Borlabs Cookie, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie określonych plików cookie w Twojej przeglądarce lub na stosowanie określonych technologii oraz udokumentować tę zgodę zgodnie z prawem o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (zwana dalej Borlabs).

Gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, w Państwa przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, w którym zapisywane są wyrażone przez Państwa zgody lub ich odwołanie. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookie Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane do czasu, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia lub do czasu, gdy sami usuną Państwo plik cookie Borlabs lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe, ustawowe okresy przechowywania danych pozostają bez zmian. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na stroniehttps://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Technologia zgody Borlabs Cookie służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na stosowanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pytań dodatkowych. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona zażądana.

Po przetworzeniu Państwa zapytań, dane przesłane nam przez zapytanie kontaktowe zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania lub usunięte, chyba że wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na dalsze przechowywanie danych lub na podstawie Państwa zapytania nawiązano stosunek umowny. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona zażądana.

Po przetworzeniu Państwa zapytań, dane przesłane nam przez zapytanie kontaktowe zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania lub usunięte, chyba że wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na dalsze przechowywanie swoich danych lub na podstawie Państwa zapytania nawiązano stosunek umowny. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę internetową. Operator strony internetowej otrzymuje przy tym różne dane użytkowe, takie jak odsłony stron, długość pobytu, stosowane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być podsumowane przez Google w profilu, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Ponadto Google Analytics może rejestrować między innymi ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia. Ponadto Google Analytics stosuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zebranych zbiorów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics stosuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać..

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Plugin do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich urzędów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna za pomocą google analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji "charakterystyki demograficznej" Google Analytics, aby wyświetlać odpowiednie reklamy osobom odwiedzającym stronę w ramach sieci reklamowej Google. Umożliwia to generowanie raportów zawierających zestawienia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklamy opartej na zainteresowaniach Google, jak również z danych o odwiedzających pochodzących od podmiotów trzecich. Danych tych nie można przyporządkować do konkretnej osoby. Mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować tę funkcję poprzez ustawienia reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia Państwa danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android), zostaną zanonimizowane lub usunięte po 2 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Śledzenie konwersji google

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Conversion Tracking. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Śledzenie konwersji Google umożliwia Google i nam rozpoznanie, czy użytkownik wykonał określone czynności. Na przykład, możemy ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Na podstawie tych informacji tworzone są statystyki konwersji. Dowiadujemy się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, za pomocą których moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Samo Google wykorzystuje do identyfikacji pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania.

Korzystanie ze śledzenia konwersji Google opiera się na art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Maxmind

W celu zapewnienia Państwu specjalnych usług, takich jak automatyczny wstępny wybór produktów na Państwa rynku, ta strona internetowa wykorzystuje oprogramowanie geolokalizacyjne opracowane przez MaxMind (14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, USA). Oprogramowanie to analizuje adres IP użytkownika w celu określenia jego przybliżonej lokalizacji. Geolokalizacja opiera się wyłącznie na zanonimizowanych adresach IP. Wyklucza to możliwość określenia dokładnej lokalizacji osoby odwiedzającej stronę internetową.

Podstawą przetwarzania danych jest nasz interes przedsiębiorczy wynikający z celów przetwarzania, a tym samym z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z MaxMind, szczegółowe informacje dotyczące dezaktywacji znajdą Państwo pod adresem: https://support.maxmind.com/de/maxmind-gdpr-faqs/information-about-the-general-data-protection-regulation-gdpr/how-does-maxmind-handle-data-subject-requests-to-exercise-their-rights-under-the-gdpr/.

MaxMind poddał się porozumieniu Privacy Shield zawartemu między Unią Europejską a USA i uzyskał certyfikat. Oznacza to, że MaxMind zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć we wpisie podlinkowanym poniżej: https://support.maxmind.com/de/maxmind-gdpr-faqs/information-about-the-general-data-protection-regulation-gdpr/is-maxmind-privacy-shield-certified/.

Dalsze informacje można znaleźć pod adresem: https://www.maxmind.com/de/faq. Dostęp do informacji o ochronie danych można uzyskać pod adresem: https://www.maxmind.com/de/geoip2-precision-country-service.

5. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Na tej stronie internetowej osadzone są filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednak przekazywanie danych partnerom YouTube nie jest koniecznie wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. Tak więc niezależnie od tego, czy oglądają Państwo film, YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko uruchomią Państwo na tej stronie film YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub zastosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane między innymi do gromadzenia statystyk wideo, poprawy doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby po rozpoczęciu filmu YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Usługi własne

Postępowanie z danymi kandydatów

Oferujemy Państwu możliwość złożenia do nas aplikacji (np. drogą mailową, pocztową lub poprzez formularz aplikacyjny online). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych zebranych podczas procesu składania wniosku. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami prawa, a Państwa dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.

Zakres i cel gromadzenia danych

Gdy wyślesz nam aplikację, przetwarzamy Twoje powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG w prawie niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (ogólne nawiązanie umowy) oraz - jeśli wyrazili Państwo zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Państwa dane osobowe będą przekazywane w ramach naszego przedsiębiorstwa wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Państwa wniosku.

Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, przekazane przez Państwa dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, jeśli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przekazanych przez Państwa danych przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (odrzucenia lub wycofania aplikacji) na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie to służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywania przestanie mieć zastosowanie.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub gdy ustawowe obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.