Ogólne warunki handlowe i zakupu

§ 1 Ważność
Poniższe Ogólne Warunki Handlowe mają wyłączne zastosowanie. Nie akceptujemy żadnych odmiennych warunków klienta. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich przyszłych transakcji, nawet jeśli ich włączenie nie zostało ponownie wyraźnie uzgodnione.

§ 2 Zawarcie umowy
W przypadku braku specjalnego porozumienia, umowa zostaje zawarta wraz z naszym pisemnym potwierdzeniem zamówienia. Nasze ceny ofertowe zawsze mogą ulec zmianie. Są one zawsze bez odpowiedniego ustawowego podatku od wartości dodanej. Możemy przenieść zmiany w naszych cenach katalogowych na klienta, jeśli między zawarciem umowy a uzgodnionym w umowie terminem dostawy upłynie więcej niż cztery miesiące.

§ 3 Dostawa; Próbki; Ubezpieczenie
Dostawy realizujemy na koszt i ryzyko klienta. Jesteśmy uprawnieni do dostaw częściowych. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do próbek, kosztorysów, rysunków i podobnych informacji o charakterze materialnym i niematerialnym – w tym w formie elektronicznej. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do próbek, kosztorysów, rysunków i podobnych informacji o charakterze fizycznym i niefizycznym – również w formie elektronicznej. Nie mogą one być udostępniane osobom trzecim. Zobowiązujemy się do udostępniania osobom trzecim informacji i dokumentów wskazanych przez klienta jako poufne wyłącznie za jego zgodą. Jeśli wysyłka lub odbiór zostaną opóźnione lub nie dojdą do skutku w wyniku okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na klienta od daty powiadomienia o gotowości do wysyłki lub odbioru. Niewielkie odchylenia kolorystyczne oraz nadwyżki/niedostawy do 10% nie stanowią wad. Jesteśmy uprawnieni do ubezpieczenia przedmiotu dostawy od kradzieży, uszkodzenia, pożaru, wody i innych szkód na koszt klienta.

§ 4 Gwarancja
Zawiadomienie o wadach
Jeśli klient jest handlowcem, jest on zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o wadach. W przeciwnym razie roszczenia gwarancyjne klienta są wykluczone. Jeśli klient nie jest kupcem, jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia o oczywistych wadach w ciągu trzech tygodni od dostawy; inne wady należy zgłaszać na piśmie w ciągu jednego roku od dostawy. W przeciwnym razie roszczenia gwarancyjne klienta są wyłączone. Jeśli klient jest konsumentem, postanowienia punktu (b) stosuje się odpowiednio.

Prawa klienta
Jeśli warunki naszej rękojmi za wady są spełnione, klientowi przysługują następujące prawa:
Jeśli klient jest kupcem lub przedsiębiorcą niebędącym kupcem, nasze zobowiązanie jest początkowo ograniczone do późniejszego bezpłatnego świadczenia. Jeśli dodatkowe świadczenie ostatecznie nie powiedzie się, klient może odstąpić od umowy lub obniżyć cenę zakupu. Ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie wad, a nie innych naruszeń obowiązków. Roszczenie klienta o odszkodowanie jest wykluczone, o ile nasza odpowiedzialność została skutecznie ograniczona zgodnie z § 6 niniejszych warunków. Prawa klienta do zatrzymania i potrącenia są również wyłączone, chyba że prawa te odnoszą się do takich roszczeń, które są przez nas uznawane lub zostały prawnie ustanowione. W przypadku istotnych produktów osób trzecich nasza odpowiedzialność jest ograniczona do cesji roszczeń wobec dostawcy produktów osób trzecich, o ile prowadzi to do zwolnienia klienta z odpowiedzialności. We wszystkich innych aspektach dochodzenie roszczeń wobec nas będzie uzależnione od uprzedniego dochodzenia roszczeń wobec dostawcy na drodze sądowej. Jeśli klient jest konsumentem, ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi. Roszczenie klienta o odszkodowanie jest wykluczone, o ile nasza odpowiedzialność została skutecznie ograniczona zgodnie z § 6 niniejszych warunków.

Ograniczenie
Jeśli klient jest kupcem lub przedsiębiorcą niebędącym kupcem, prawa klienta z tytułu rękojmi przedawniają się po upływie roku od dostawy. Jeśli klient jest konsumentem, prawa klienta z tytułu rękojmi wygasają po upływie dwóch lat od dostawy, a w przypadku towarów używanych po upływie jednego roku. Jeśli klient jest kupcem lub przedsiębiorcą niebędącym kupcem, prawa gwarancyjne klienta dotyczące maszyn zakupionych z drugiej ręki ulegają przedawnieniu 6 miesięcy po dostawie. Jeśli klient jest konsumentem, prawa gwarancyjne klienta dotyczące maszyn zakupionych z drugiej ręki wygasają 6 miesięcy po dostawie.

§ 5 Raport arbitra
W przypadku sporu między nami a handlowcem lub przedsiębiorcą niebędącym handlowcem jako klientem w związku ze zgłoszoną wadą, arbiter podejmie wiążącą decyzję z wyłączeniem środków odwoławczych. Jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie co do osoby eksperta arbitrażowego, zarówno my, jak i klient możemy zwrócić się do Izby Przemysłowo-Handlowej w Stuttgarcie o wyznaczenie eksperta jako eksperta arbitrażowego. Wyznaczenie to będzie wiążące dla obu stron.

§ 6 Odpowiedzialność
Oprócz odpowiedzialności za umyślne naruszenie obowiązków, ponosimy odpowiedzialność wobec naszych klientów w następujący sposób:
Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za rażące zaniedbania naszych pracowników wykonawczych. Ponadto ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za rażące zaniedbania ze strony naszych zastępców, którzy nie są pracownikami wykonawczymi. W takim przypadku nasza odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości szkód, które są typowe i możliwe do przewidzenia w normalnym toku zdarzeń. Ponosimy również odpowiedzialność za zwykłe zaniedbanie w wypełnianiu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, które należą do istotnych zobowiązań umownych. W przypadku zwykłego zaniedbania nasza odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości szkody, która jest typowa i możliwa do przewidzenia w normalnym toku zdarzeń. Jeśli naruszenie obowiązków, które można nam przypisać, prowadzi do uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, niezależnie od ust. 1.

§ 7 Płatność; zatrzymanie; potrącenie; niewypłacalność klienta
Jeśli klient płaci czekiem, datą płatności jest data waluty noty kredytowej. Prawo klienta do potrącenia jest wyłączone, chyba że prawo to odnosi się do takich roszczeń, które zostały przez nas uznane lub które stały się res judicata.Jeśli klient jest kupcem lub przedsiębiorcą niebędącym kupcem, prawo klienta do zatrzymania jest również wyłączone, chyba że prawo to dotyczy takich roszczeń, które zostały przez nas uznane lub zostały prawomocnie stwierdzone.Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec majątku klienta uprawnia nas do odstąpienia od umowy i żądania natychmiastowego zwrotu przedmiotu dostawy, jeśli nie został on jeszcze w całości opłacony.

§ 8 Ustanowienie zabezpieczenia
Jeżeli klient zalega z zapłatą roszczenia lub jeżeli jego sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu od momentu zawarcia umowy, możemy zażądać, po wyznaczeniu terminu, aby klient złożył zwyczajowe w bankowości zabezpieczenie na łączną kwotę naszych roszczeń.Jeśli zabezpieczenia nie zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie, spowoduje to wymagalność wszystkich roszczeń.

§ 9 Odszkodowanie za szkody spowodowane niewykonaniem umowy
W ramach rekompensaty za szkody wynikające z niewykonania umowy możemy zażądać 30% wynagrodzenia jako rekompensaty bez dowodu szkody.Klient ma jednak prawo udowodnić, że w ogóle nie poniósł szkody lub że szkoda jest znacznie niższa niż kwota ryczałtowa. I odwrotnie, jesteśmy uprawnieni do udowodnienia wyższych rzeczywistych szkód.

§ 10 Zastrzeżenie własności
Wszystkie dostarczone towary pozostają naszą własnością (towary zastrzeżone) do momentu całkowitego zaspokojenia wszystkich roszczeń przysługujących nam wobec klienta. Jeżeli łączna wartość towarów objętych zastrzeżeniem własności przekracza łączną kwotę naszych roszczeń o więcej niż 20%, będziemy zobowiązani do zwolnienia nadwyżki zabezpieczeń według naszego uznania.Klient jest upoważniony do sprzedaży zastrzeżonych towarów w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Wszelkie roszczenia z tytułu transakcji sprzedaży są nam już z góry przypisane. Jeśli klient zalega ze spłatą zobowiązania, jest on zobowiązany do podania nam pełnych danych wszystkich adresów, na które sprzedał towar zastrzeżony. Będziemy wówczas uprawnieni do ujawnienia cesji.

§ 11 Prawo właściwe, miejsce jurysdykcji
Zastosowanie ma prawo niemieckie.Jednolite prawo sprzedaży jest wyłączone.Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest Stuttgart, o ile klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego, specjalnym funduszem prawa publicznego lub ma siedzibę poza Republiką Federalną Niemiec w momencie zawarcia umowy.Jeżeli poszczególne postanowienia umowy między nami a dostawcą są nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałej części umowy.Wszelkie luki powstałe w wyniku pominięcia nieważnego postanowienia zostaną zastąpione postanowieniem, które osiąga cel gospodarczy nieważnego postanowienia.

Warunki zakupu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Warunki Zakupu mają zastosowanie do wszystkich zamówień.

1.2. W ramach trwających relacji biznesowych, niniejsze Warunki Zakupu mają również zastosowanie bez specjalnych odniesień lub odesłań, w szczególności również w przypadku ustnych lub telefonicznych zamówień typu call-off lub zamówień uzupełniających.
1.3. Wyraźnie sprzeciwiamy się obowiązywaniu jakichkolwiek innych ogólnych warunków dostawcy w odniesieniu do zamówień początkowych i uzupełniających. Włączenie będzie skuteczne tylko wtedy, gdy wyraźnie uznamy ogólne warunki handlowe dostawcy jako dodatek do naszych warunków zakupu. Milczenie lub przyjęcie przez nas świadczenia nie będzie uważane za takie uznanie. Dotyczy to również sytuacji, gdy dostawca zadeklaruje w formularzu, że chce dostarczyć lub wykonać zamówienie wyłącznie na własnych warunkach, ale mimo to przyjmie i/lub zrealizuje nasze zamówienie.

2. Zamówienia i zawarcie umowy

2.1. Nasze zamówienia są zawsze składane na piśmie. Dotyczy to również zmian lub uzupełnień zamówienia. Umowy ustne lub telefoniczne niepotwierdzone przez nas na piśmie nie będą wiążące.

2.2. Przyjęcie pisemnego zamówienia musi zostać potwierdzone przez dostawcę na piśmie niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, z podaniem dokładnego terminu dostawy. Do czasu otrzymania pisemnego potwierdzenia dostawcy, możemy odwołać nasze zamówienia bez formalności.

2.3. Jeśli cena w naszym zamówieniu pozostaje otwarta, dostawca musi ją nam niezwłocznie dostarczyć.

2.4. Odwołanie dostawy staje się wiążące najpóźniej, jeśli dostawca nie zgłosi sprzeciwu w ciągu dwóch tygodni od jego otrzymania.

2.5. Odstępstwa od zamówień uznaje się za zatwierdzone tylko wtedy, gdy zostały przez nas potwierdzone na piśmie.

2.6. Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów. Nie mogą one być udostępniane osobom trzecim bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Mają one być wykorzystywane wyłącznie do produkcji na podstawie naszego zamówienia. Po zakończeniu produkcji należy je nam zwrócić bez wezwania. Muszą one być utrzymywane w tajemnicy przed osobami trzecimi. Obowiązek zachowania tajemnicy wygasa, gdy wiedza produkcyjna zawarta w dokumentach stanie się powszechnie znana. Dostawca ponosi wobec nas odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia tego obowiązku; minimalna kwota odszkodowania wynosi 1.000,00 EUR za sztukę.

3. Próbki dostawcy

3.1. Dostawy próbek powinny być oznaczone jako takie. Dostawy seryjne można rozpocząć dopiero po zatwierdzeniu przez nas próbek.Bieżące dostawy muszą być zawsze zgodne z tą próbką.Zmiany mogą być wprowadzane wyłącznie za naszą zgodą.

3.2. Nasze rysunki, specyfikacje testowe i specyfikacje techniczne dostaw stanowią część umowy i zostaną udostępnione dostawcy na jego żądanie.

4. Wykonanie

4.1. Przedmiot dostawy musi działać zgodnie z ustaleniami, a jego konstrukcja i materiał muszą być zgodne z najnowszym stanem techniki i naszą dokumentacją zamówienia.

4.2. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, przepisów urzędowych i technicznych (przepisy VOB, VDE, VDMA, UVV, TÜV), innych międzynarodowych zatwierdzeń, a także przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom stowarzyszenia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej pracodawców oraz do zwolnienia nas z wszelkich roszczeń osób trzecich, na które jesteśmy narażeni z powodu naruszenia jednego z wyżej wymienionych przepisów.

4.3. Zaangażowanie strony trzeciej do wykonania umowy jest dozwolone wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą.

5. Czas dostawy

5.1. Uzgodnione terminy dostaw muszą być zawsze ściśle przestrzegane przez dostawcę. Terminy dostaw liczone są od daty zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu.

5.2. Jeśli u dostawcy wystąpią lub ujawnią się okoliczności, które mogą uniemożliwić terminową dostawę, dostawca musi niezwłocznie powiadomić nas o tym na piśmie. Jeśli dostawa opóźni się o ponad miesiąc, również z powodu okoliczności, za które dostawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, strajk, brak surowców, dekrety urzędowe itp.), będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy w odniesieniu do dotkniętych części umowy. Dostawca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

5.3. Jeśli towary zostaną dostarczone wcześniej niż uzgodniono, jesteśmy uprawnieni do zwrotu towarów na koszt dostawcy.

6. Wysyłka

6.1. Towary zostaną wysłane na koszt i ryzyko dostawcy na adres wysyłki wskazany przez nas. Dotyczy to również zwrotu przez nas wadliwych towarów.

6.2. Dostawca musi dokładnie przestrzegać określonych instrukcji wysyłki. Sposób wysyłki należy uzgodnić z nami.

6.3. Jesteśmy uprawnieni do odmowy przyjęcia przesyłek, jeśli nie towarzyszy im odpowiedni dowód dostawy zawierający nasz numer zamówienia. Koszty wynikające z odmowy przyjęcia ponosi dostawca. Dostawca jest zobowiązany do dokładnego podawania numeru zamówienia i numeru części na wszystkich dokumentach przewozowych i dowodach dostawy. Jeśli tego nie uczyni, opóźnienia w realizacji zamówienia będą ponoszone na jego koszt.

6.4. Opakowanie towarów odbywa się na koszt dostawcy, chyba że wyraźnie uzgodniono, że koszty opakowania poniesiemy my. Zwrot opakowania wymaga specjalnego porozumienia.

7. Przeniesienie ryzyka

7.1. W przypadku umów kupna ryzyko przechodzi na nas z chwilą potwierdzenia odbioru towarów w miejscu dostawy określonym przez nas.

7.2. W przypadku umów o dzieło i świadczenie usług oraz umów o dzieło i dostawę materiałów, przeniesienie ryzyka następuje najwcześniej po zrealizowaniu całego zamówienia i wspólnym odbiorze prac. Formalny odbiór uznaje się za uzgodniony. Kara umowna nie musi być zastrzeżona w momencie odbioru.

8. Kontrola wad

8.1. Jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia towarów pod kątem wszelkich odchyleń jakościowych lub ilościowych w rozsądnym terminie. Reklamacja zostanie uznana za złożoną w terminie, jeśli zostanie otrzymana przez dostawcę w ciągu 6 miesięcy od otrzymania towarów, nawet jeśli towary zostały już dalej przetworzone lub dostarczone.

8.2. W przypadku większych ilości, nasz obowiązek kontroli będzie ograniczony do losowych próbek. Wady, które nie pojawiają się w próbce losowej lub nie są tam rozpoznawalne, uznaje się za ukryte. W związku z tym takie wady nie powodują wyłączenia praw gwarancyjnych z powodu naruszenia naszego obowiązku zawiadomienia o wadach.

8.3. Jeśli istnieje podejrzenie, że wada istnieje i jeśli badanie towarów wymaga dalszego badania, zawiadomienia o wadach nie są związane terminami. Dotyczy to również wad ukrytych, których nie można było wykryć podczas kontroli.

8.4. Koszty wynikające z kontroli wadliwych towarów ponosi dostawca.

8.5. Zastrzegamy sobie prawo do uzgodnienia zwolnienia z obowiązku kontroli i zawiadomienia o wadach w indywidualnych przypadkach. 8.6 Wartości ustalone przez nas podczas kontroli towarów przychodzących będą decydujące dla ilości, wagi i wymiarów.

9. Wykonanie niezgodne z umową

9.1. Jeżeli dostawca nie wywiąże się należycie z ciążącego na nim zobowiązania umownego zgodnie z zawartymi umowami, możemy odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. Ponadto jesteśmy uprawnieni do innych ustawowych roszczeń bez ograniczeń. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy należna usługa nie zostanie wykonana w ogóle, nie zostanie wykonana w terminie lub zostanie wykonana wadliwie. Termin przedawnienia takich roszczeń jest również ustalany zgodnie z przepisami ustawowymi; nie akceptujemy żadnego skrócenia terminu przedawnienia, chyba że zostanie to przez nas potwierdzone na piśmie.

9.2. Nasza płatność nie ma wpływu na gwarancję dostawcy. To samo dotyczy wydania przez nas potwierdzenia odbioru.

9.3. Jeśli dostawca nie wywiąże się należycie ze spoczywającego na nim obowiązku dostawy, będziemy uprawnieni do dokonania zakupu pokrywającego na koszt dostawcy.

9.4. Jeżeli dostawca dopuści się zwłoki, będziemy uprawnieni, bez uszczerbku dla naszych praw wynikających z klauzuli 9.1, do żądania 0,5% ceny towarów za każdy pełny tydzień opóźnienia, maksymalnie do 10% ceny towarów, za szkody poniesione przez nas w wyniku opóźnienia, bez konieczności udowadniania szkody z naszej strony. Odszkodowanie to może być również dochodzone po odbiorze towarów, bez konieczności zgłaszania zastrzeżeń w momencie odbioru. Dostawca może udowodnić, że szkoda była mniejsza. Nasze prawo do żądania odszkodowania za faktycznie poniesione szkody w indywidualnych przypadkach pozostaje nienaruszone.

9.5. W przypadku zamówień z dostawami częściowymi jesteśmy również uprawnieni do odstąpienia od całej umowy, jeżeli dostawca nie wypełnia należycie zobowiązań umownych w odniesieniu do tylko jednej dostawy częściowej.

9.6. Jeśli świadczenie dostawcy jest wadliwe, jesteśmy uprawnieni, po uprzednim powiadomieniu dostawcy, do usunięcia wad na koszt dostawcy, jeśli jest to konieczne w celu uniknięcia lub skrócenia przerw w naszym procesie operacyjnym.

10. Odpowiedzialność za produkt

10.1. W zakresie, w jakim dostawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie produktu, jest on zobowiązany do zwolnienia nas z roszczeń odszkodowawczych osób trzecich na nasze pierwsze żądanie, o ile przyczyna leży w zakresie jego kontroli i organizacji, a on sam ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.

10.2. W tym kontekście dostawca jest również zobowiązany do zwrotu nam wszelkich kosztów zgodnie z §§ 683, 670 BGB (niemiecki kodeks cywilny) wynikających z lub w związku z przeprowadzoną przez nas akcją wycofania, o ile roszczenie nie opiera się na §§ 830, 840 BGB w związku z §§ 426, 254 BGB. §§ 426, 254 BGB. Poinformujemy dostawcę o treści i zakresie działania wycofującego, które ma zostać przeprowadzone – w miarę możliwości i w rozsądnym zakresie – oraz damy mu możliwość przedstawienia uwag.

11. Prawa własności osób trzecich

11.1. Dostawca ponosi wobec nas pełną odpowiedzialność za to, że żadne prawa własności przemysłowej lub inne prawa osób trzecich nie zostaną naruszone w związku ze świadczeniem przez niego usług, ich zamierzonym wykorzystaniem przez nas lub dalszym przetwarzaniem lub odsprzedażą dostarczonych przez niego towarów.

11.2. W przypadku dochodzenia roszczeń wobec nas przez osoby trzecie z powodu naruszenia lub naruszenia takich praw, dostawca jest zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności za wszelkie takie roszczenia lub środki osób trzecich; obejmuje to również obronę przed grożącymi roszczeniami i środkami osób trzecich wobec nas.

11.3. Odpowiedzialność dostawcy obejmuje wszelkie szkody następcze poniesione przez nas, a mianowicie te wynikające z wąskich gardeł w dostawach i zakłóceń w produkcji.

12. Dostawa

12.1. Dostarczone przez nas materiały lub części przekazane dostawcy do przetworzenia lub obróbki, jak również dostarczone przez nas środki produkcyjne i pomocnicze pozostają naszą własnością. Dostawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie. Musi on przechowywać dla nas materiał z dbałością ostrożnego przedsiębiorcy i jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas, jeśli nasza własność zostanie mu zajęta lub jeśli grozi jej zajęcie. Koszty interwencji ponosi dostawca.

12.2. Przetwarzanie i przekształcanie dostarczonych materiałów przez dostawcę będzie wykonywane na naszą rzecz. Jeśli nasze towary podlegające zastrzeżeniu własności są przetwarzane z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości jego przedmiotu do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania.

12.3. Jeśli rzecz dostarczona przez nas zostanie nierozerwalnie zmieszana z innymi rzeczami nienależącymi do nas, nabędziemy współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości rzeczy z zastrzeżeniem prawa własności do innych zmieszanych rzeczy w momencie zmieszania. Jeśli mieszanie odbywa się w taki sposób, że przedmiot dostawcy ma być uważany za przedmiot główny, uznaje się za uzgodnione, że dostawca przenosi na nas współwłasność proporcjonalnie; dostawca zachowuje dla nas wyłączną własność lub współwłasność.

13. Dostawa z zastrzeżeniem prawa własności

13.1. Uznajemy wszelkie zastrzeżenia własności dostawcy w odniesieniu do nieprzetworzonych towarów przechowywanych u nas. Nie uznajemy zastrzeżenia własności przez dostawcę po przetworzeniu, połączeniu lub zmieszaniu jego towarów z innymi przedmiotami. Cesja naszych roszczeń z tytułu odsprzedaży tych towarów na dostawcę jest również wykluczona.

13.2. Wszystkie przedmioty stają się naszą nieograniczoną wyłączną własnością po dokonaniu płatności.

14. Ceny

14.1. Uzgodnione ceny są cenami stałymi. Podwyżki cen stają się skuteczne w stosunku do nas tylko wtedy, gdy zostaną przez nas potwierdzone na piśmie. W przypadku braku odmiennych pisemnych uzgodnień, cena obejmuje dostawę „franco siedziba”, w tym opakowanie, cło, ubezpieczenie i montaż.

15. Warunki płatności

15.1. Faktury będą wysyłane do nas oddzielnie od towarów. Na każdej fakturze należy podać numer zamówienia; w przeciwnym razie zwrócimy dostawcy niezaksięgowaną fakturę.

15.2. Płatności będą dokonywane przelewem bankowym, za pośrednictwem bankowości internetowej lub czekiem.

15.3. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, faktury będą płatne przez nas w ciągu 30 dni od dostawy i otrzymania faktury z 3% rabatem lub netto w ciągu 90 dni od otrzymania faktury. Jeśli dostawca wykona usługę przed uzgodnionym terminem dostawy, uzgodniony termin będzie decydujący dla rozpoczęcia biegu terminu płatności, nawet jeśli zaakceptujemy przedwczesne wykonanie usługi.

15.4. Płatności będą zawsze dokonywane z zastrzeżeniem weryfikacji faktury.

15.5. Faktury uzgodnione na podstawie czasu i pomiarów mogą być oparte wyłącznie na ewidencji czasu i materiałów lub pomiarach potwierdzonych przez nas z wyprzedzeniem; muszą im towarzyszyć faktury.

15.6. Jesteśmy uprawnieni do potrąceń i zatrzymań w zakresie przewidzianym przez prawo.

15.7. Dostawca może żądać odsetek za zwłokę tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione.

16. Prawo do rozwiązania umowy
Jeśli jedna ze stron umowy zaprzestanie dokonywania płatności lub jeśli zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe w stosunku do jej aktywów, druga strona będzie uprawniona do odstąpienia od umowy w odniesieniu do niewykonanej części.

17. Inne postanowienia

17.1. Wszystkie umowy między nami a dostawcą podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji wiedeńskiej ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

17.2. Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań dostawcy wynikających ze stosunków handlowych jest Stuttgart.
17.3. Miejscem jurysdykcji dla sporów wynikających ze stosunku dostawy jest Stuttgart, o ile jest to prawnie dopuszczalne, lub, według naszego uznania, miejsce jurysdykcji dostawcy.

17.4. Dostawca nie jest uprawniony do przenoszenia roszczeń wobec nas na osoby trzecie bez naszej zgody.

17.5. Jeśli oświadczenia mają być składane na piśmie zgodnie z niniejszymi warunkami zamówienia, wystarczające jest przesłanie ich faksem. Przekazanie drogą elektroniczną (e-mail) nie jest wystarczające.

17.6. Dostawca jest zobowiązany do traktowania wszystkich szczegółów handlowych i technicznych, które nie są publicznie znane, a które stają się znane w ramach stosunków handlowych, jako tajemnice handlowe i do odpowiedniego zobowiązania wszelkich poddostawców.

17.7. Jeżeli poszczególne postanowienia umowy między nami a dostawcą są nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałej części umowy. Wszelkie luki powstałe w wyniku pominięcia nieważnego postanowienia zostaną zastąpione postanowieniem, które osiąga cel gospodarczy nieważnego postanowienia.